Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
03.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI MASZYNY POMIAROWEJ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI MASZYNY POMIAROWEJ

 

 

logo

 


Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek, Ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci maszyny pomiarowej. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ROYAL-STAR dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii pokrywania wybranych elementów silników lotniczych powłoką kompozytową” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0147/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe maszyna pomiarowa Royal Star

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI MASZYNY POMIAROWEJ z dnia 10.02.2021:

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy maszyny wynoszący X=711mm, Y=1524mm, Z=610mm
  2. Czy Zamawiający dopuszcza współrzędnościową maszynę pomiarową wykonaną ze stopów ceramiki zamiast aluminium. Stop ceramiki gwarantuje większą sztywność i stabilność pomiarów w czasie. Dodatkowo producent zapewnia 10 letnią gwarancję dokładności pomiarów, która wynosi MPE(0)=1,8 + L/400 [µm].
  3. Czy Zamawiający dopuszcza dla maszyny pomiarowej prędkość 762mm/s przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności pomiarów o 28% w stosunku do wymaganej w specyfikacji zapytania? Większość oferowanych maszyn pomiarowych na rynku dostarczana jest z prędkością przejazdu 3d 500 mm/s
  4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w maszynie pomiarowej dla wszystkich osi wysoce efektywną konstrukcję łożysk powietrznych o małej szczelinie we wszystkich osiach (z <5 um przerwą powietrzną, wszystkie osie) zamiast izolowanych termicznie magnetycznych napędów liniowych?
  5. Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie pomiarowe z dożywotnią licencją i dożywotnym bezpłatnym wsparciem technicznym oraz dobrowolnymi odpłatnymi aktualizacjami?
  6. Czy Zamawiający dopuszcza pulpit sterujący zawierający przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny i regulacji prędkości przejazdu maszyny był w trybie automatycznym oraz przycisku do trybu niskiej prędkości przejazdu w trybie manualnym? Panel umożliwia zmianę obsługi joysticka w aktywny układ części, dodawanie dodatkowych ruchów w ścieżce pomiarowej, usuwanie zmierzonego punktu, przełączenie trybu DCC/Joystick oraz blokowanie poszczególnych osi z, y, z przy manipulacji joystickiem w trybie manualnym.

 

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI MASZYNY POMIAROWEJ z dnia 10.02.2021:

 

W odpowiedzi na złożone pytania informujmy:

AD.1. Zamawiający co do zasady nie dopuszcza zmiany parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym nr 1/RPO/2021 z dnia 03.02.2021r. Zgodnie z zapytaniem zakres pomiarowy maszyny nie może być mniejszy niż X 800 x Y 1500 x Z 600mm, zgodnie z Państwa zapytaniem maszyna nie spełnia wymogu zakresu pomiarowego X.

Ad.2. Zgodnie z zapytaniem brama maszyny ma być wykonana z lekkich stopów aluminium. Nie dopuszczamy innych materiałów.

Ad.3. Zgodnie z zapytaniem ofertowym maksymalne prędkości 3D maszyny mają być nie mniejsze niż  1000 mm/s. Mniejsze prędkości dla maszyny pomiarowej nie są dopuszczone.

Ad.4.  Zgodnie z zawartymi w zapytaniu parametrami  maszyna ma mieć magnetyczne napędy izolowane termicznie od podzespołów pomiarowych. Inne formy przenoszenia napędu nie są akceptowane.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie pomiarowe z dożywotnią licencją i dożywotnym bezpłatnym wsparciem technicznym, ale nie dopuszcza odpłatnych aktualizacji.

AD.6. Zgodnie z zapytaniem maszyna pomiarowa ma być wyposażona w joystick z kolorowym panelem dotykowym, pozwalający na bezpośrednią obsługę oprogramowania (dodawanie i usuwanie cech geometrycznych, tworzenie wymiarów. Brak wyświetlacza dotykowego nie jest akceptowalny.