Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
23.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/2021/RS DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI HONOWNICY


logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/2021/RS DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI HONOWNICY

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek, Ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci honownicy. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ROYAL-STAR dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii pokrywania wybranych elementów silników lotniczych powłoką kompozytową” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0147/19.

  

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Przykładowa dokumentacja techniczna do testu na cylindrach Zamawiającego nr 1

5. Przykładowa dokumentacja techniczna do testu na cylindrach Zamawiającego nr 2