Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
30.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/2021/RS DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI LASERA ŚWIATŁOWODOWEGO


 

logo

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/2021/RS DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI LASERA ŚWIATŁOWODOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek, Ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci lasera światłowodowego. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ROYAL-STAR dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii pokrywania wybranych elementów silników lotniczych powłoką kompozytową” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0147/19.

 Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.