Blog
ozdobnik

AKTUALNOŚCI
02.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/2021/RS DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. CENTRUM PIĘCIOOSIOWE


logo

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal-Star" Krzysztof Pawełek, Ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci centrum pięcioosiowego.

Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ROYAL-STAR dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii pokrywania wybranych elementów silników lotniczych powłoką kompozytową” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0147/19

 

1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Formularz weryfikacji spełnienia wymogów technicznych przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.